img
SUN­NERS­TA FOL­KETS­HUSFÖ­RE­NING
logo
Foto: Uta Körner
Verk­sam­het:Botatons tea­ter­verk­sam­het re­pe­te­rar varje tisdag, dessutom kör man 1-2 fö­reställ­ning­ar per år.
S­pin­ning körs i käl­larvå­ning­en varje onsdag och söndag.
Kakf­ros­sa anordnas varje vår.
Ett par-tre mark­na­der; såsom hant­verksmäs­sa, loppis och jul­mark­nad, anordnas varje år.
In­rikt­ning:Ut­hyr­ning av lokal för fest och möten.
Vän­der sig till:Alla.
Med­lems­av­gift:Andel 100,00 kr
År­sav­gift 100,00 kr
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Spin­ning, teater, hant­verksmäs­sa, loppis och kakf­ros­sa.
Att hyra Sun­ner-s­ta Folkets HusPrivat kalas, fö­re­ning­smö­te eller fö­re­tags sam­manträ­de...
Du är väl­kom­men att låt det äga rum här.


--------------------------------------­med­lem----------ej med­lem

­hy­ra ka­fe­te­rian...................600,00/­dag.........750,00/­dag
­hy­ra hela lo­ka­len.............1500,00/­dag.......1800,00/­dag
fö­re­ning­smö­te...................200,00/­dag.........300,00/­dag
­ka­fe­te­rian re­gelb.1gg/v......250,00/gång­.......350,00/gång­
p­ro­fes­sio­nell ljud­sy-
s­tem + dis­ko­bel­jus­ning­......500,00/­dag.........600,00/­dag


Du vill fira hemma, men bord och porslin sak­nas?
Så klart hjälper vi dig!


--------------------------------------­med­lem-----ej med­lem

lå­na 1 bord med 6 sto­lar........100,00.........200,00
lå­na porslin för 6 per­so­ner.....100,00.........200,00


Lo­ka­len ska vara ren och städad efter hyrning. Även porslin, bestick kök­sut­rust­ning och lånade bord ska vara reng­­jor­da. Om så inte är fallet, de­bi­te­ras man för reng­ö­ring och/el­ler åverkan på lokalen, in­te­riör, maskiner och övrig kök­sut­rust­ning­.


--------------------------------­med­lem----------ej med­lem

­nor­malt reng­ö­ring­................1000,00.........1500,00
s­tark fö­ro­re­ning yt­terl............200,00..........250,00
­reng­ö­ring bord/­disk­ning­........200,00..........250,00
Å­ver­kan efter kost­na­der


Bok­ning: 0 73-0 36 47 58
Kon­takt­per­son:Uta Körner

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
64  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN