img
KUL­TURFÖ­RE­NING­EN BOTATON
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Ad­ress:Sun­ners­ta Folkets Hus (verk­sam­hetsstäl­le)
Verk­sam­het:Teater för barn och vux­eng­­rup­per, utifrån ef­terfrå­gan och intresse
In­rikt­ning:Olika kul­tu­rar­rang­e­mang
Vän­der sig till:Alla
Med­lems­av­gift:100 kr al­ter­na­tivt 150 kr, då ingår fritt del­ta­gan­de i ak­ti­vi­te­ter under en ter­min
P­lus­gi­ro 64 28 77 - 5
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Något ar­rang­e­mang om året, t.ex. teater eller berät­tarca­fe
Hem­si­da:Se  Boteå­länkar / Före­ningar (i nytt fönster)
Kon­takt­per­soner:Per Magnus Lilja,

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
45  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN