img
BOTEÅ SKO­TERK­LUBB
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Verk­sam­het:Snös­ko­terå­kan­de i byg­den.
Försö­ker att hålla uppe farbara leder, bygga vinds­kydd.
Sa­mar­be­tar med andra fö­re­ning­ar vid en del ak­ti­vi­te­ter.
Vän­der sig till:Alla som älskar att åka skoter men även alla andra som vill komma till fö­re­ning­ens ak­ti­vi­te­ter.
Med­lems­av­gift:per år: 100 kr / person eller 200 kr / familj.
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Sko­terträff vid Stor Tannsjön i början av mars.
Fa­mil­je­dag vid Of­fertjärn i slutet av mars.
Mån­ga ak­ti­vi­te­ter vid varje träff.
Kon­takt­per­soner:Per-Åke Gö­rans­son, Tommy Åslund

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
52  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN