img
SÅNG­A-Ö­VERLÄNNÄS HEM­BYGDSFÖ­RE­NING
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
In­rikt­ning:Ha en fung­e­ran­de hem­bygdsgård med ak­ti­vi­te­ter, t ex utställ­ning­ar, ser­ve­ring, Hem­byg­dens dag, spel­mansstäm­ma, andra musik- och sång­-f­ramträ­dan­den, berät­ta­raft­nar m m.
Vän­der sig till:Alla åldrar.
Med­lems­av­gift:120 kr/­per­son
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Öppet varje lördag och söndag 11-16 från helgen efter mid­som­mar till mitten av augusti. Hem­bygdsgår­den är en Ång­er­man­landsgård i Para.
Kon­takt­per­son:Pia Hedberg

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Films­tu­dio
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Hem­bygds­kom­mitté
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
58  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2023 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2023 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Filmst
Boteå Fiskev Boteå Hembyg
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN