img
FI­LA­DEL­FIAFÖR­SAM­LING­EN UNDROM
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Ad­ress:Kalknäsvä­gen 5, 881 95 Undrom
Te­le­fon:0722 - 120 101
In­rikt­ning:MÅNDAX - Barn­verk­sam­het under ter­mins­tid.
Of­fent­li­ga gudstjäns­ter och sam­ling­ar där vi till­sam­mans studerar Bibeln, ber, sjunger, fikar och umgås.
Vän­der sig till:Alla
Med­lems­av­gift:Ingen
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
MÅNDAX - In­ne­ban­dy i Kalknäs id­rotts­hall mån­da­gar 18.00 - 19.15 under ter­mins­tid. Ålder 7-12 år.
Gudstjäns­ter och andra sam­ling­ar, se kyrkans ans­lags­tav­la och pre­di­ko­tu­rer i TÅ.
Kon­takt­per­son:Bosse Höglund

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Films­tu­dio
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Hem­bygds­kom­mitté
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå LRF
Boteå Sko­terk­lubb
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
61  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2020 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2020 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Filmst
Boteå Fiskev Boteå Hembyg
Boteå Körve Boteå LRF
Boteå Skoter Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN