img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 11/6
Möte den 19/3 -24
Möte den 22/3 -24
Möte den 19/4 -24
Möte den 24/4
Möte den 5/6 -24
Möte den 22/2 -24
Möte den 26/2 -24
Möte den 6/3 -24
Möte den 11/3 -24
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
Möte kallat av ”gamla framtidsgrupen” 4 april 2023
Björn Krestesens Ateljé Häggbränna

Närvarande: Anders Bodin – Undroms IF och Kulturföreningen Botaton, Tomas Eklund – Boteå filmstudio, Christian Omberg – Björkå Björkådalens IF mfl, Niclas Norenius – Undroms IF, Ulrika Bergman – Björkå Samhällsförening och Gamla framtidsgruppen, Karin Sellgren – Björkå Samhällsförening och Gamla framtidsgruppen, Björn Krestesen – Gamla framtidsgruppen, Ilona Nilimaa – Boteåparlamentet.

 

 1. Välkomnande av deltagarna. Framtidsgruppen, dvs den grupp som fram till stormötet den 1 Juni 2022 ansvarade för frågan om katalysatorpengarna, har valt att kalla till detta möte för att konsolidera den på stormötet valda nya gruppen (vidare omnämnd Bygdegruppen). Kallade är representanter för föreningarna utsedda på stormötet 1 Juni 2022, Framtidsgruppen, och en representant från Boteåparlamentet.
 2. Val av justeringsmän och sekreterare. Ilona Nilimaa valdes till sekreterare. Anders Bodin och Niclas Norenius valdes till justerare.
 3. Val av ordförande för mötet. Björn Krestesen valdes till ordförande för mötet.
 4. Kort info om syftet med den nya Bygdegruppen.
  Ordförande gick igenom delar ur protokollet från stormötet 1 Juni 2022.

Bygdegruppens målsättning är att genom uppväxling med exempelvis bygdemedel få de 200 000kr i katalysatorpengar att uppfylla alla förslag som uppkom till stormötet på Sunnersta FH den 31 mars 2022, men också ett större gemensamt mål.

Bygdegruppen kan hämta inspiration från de stora aktiviteter som gjort tillsammans under åren, exempelvis Gnistor, Holmgång och Psalmtoppen med Thylle och Lommra.
Hur man går till väga för att växla upp 200 000kr till det tiodubbla exemplifierades med hur Reseleprojektet finansierades genom bidrag av Leader Höga Kusen.
Mötet tog även del av de erfarenheter och tips Maaike Smit delade med sig av under stormötet.

 

Framtidsgruppen menar att de ytterligare 100 000kr som Boteå fick var ett beslut från kommunen på grund av bygdens beslut och seriösa initiativ att växla upp de 100 000kr som Boteå redan erhållit i syfte att knyta ihop bygdens geografiskt spridda delar till en starkare gemensam bygdekänsla nu och i framtiden.

Framtidsgruppen rekommenderar därför följande:

 • Bygdegruppen kan senare vid behov kalla adjungerade till sina möten, exempelvis ungdomar och representanter ur andra föreningar.
 • Bygdegruppen försöker planera en redovisning av sina tankar och förslag till ett stormöte inom rimlig tid.
 • Bygdegruppen bygger på representanter från ett antal föreningar. Skulle en representant inte kunna delta på ett möte eller välja att inte delta i Bygdegruppen rekommenderar Framtidsgruppen att representanten ordnar med en ersättare från sin förening.
 • Bygdegruppen håller bygden informerad genom Boteås hemsida för transparensens skull och för att därigenom förhindra spekulationer om vad som sker och inte sker.
 • Gruppen tar hjälp av någon kunnig ex Maaike Smit (som nu är anställd inom bygdeutveckling på Sollefteå kommun) för arbetet med ansökningar enligt gruppens riktlinjer och beslut som är sanktionerade av bygden genom stormöte.
 • Om Bygdegruppen efter undersökning av eventuell uppväxling av hela summan inte finner det adekvat att föra idén vidare, föreslår Framtidsgruppen att man delar de 200 000kr i två delar. En del till västra delen av bygden, dvs Björkå och Björksjön, och en del till östra delen av bygden, dvs Undrom med omnejd att fritt fördelas av vardera byalags egna beslut.

Mötet fick också ta del av det extra inlägg framtidsgruppen gör på botea.se angående de justeringar som mottogs 1 april 2023 av protokollet från stormötet 1 Juni 2022.

 

 1. Vidare arbete. Bygdegruppen tillfrågades om de är villiga att vidare utreda idén om uppväxling, för att sedan presentera förslag för ett stormöte. Alla representanter åtog sig uppdraget, Tomas Eklund, Mikael Holmsten och framtidsgruppen ställer sig till förfogande att adjungeras om behov uppstår.
 2. Val av sammankallande. Sammankallande för nästa möte är Undroms IF genom Anders Bodin.
 3. Nästa möte. Nästa möte bestämdes till 2 maj 2023, klockan 18.00 Botatonhuset.
 4. Framtidsgruppen avslutar sitt uppdrag. Enligt protokollet från 1 Juni 2022 på Björksjöns folkets hus och önskar bygdegruppen lycka till.
 5. Mötet avslutades.

 

Sekreterare
Ilona Nilimaa

 

Niclas Norenius                                                                           Anders Bodin
Justerare                                                                                        Justerare

 
 
Till sidans topp
76/1873  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilStormöte i S
Biblioteket pilOm erhållna 
BotebladetStormö­te i
Boteålänka pilStormöte i S
Byavakten pilInkomna förs
Om webbplats pilKommunstyrels
Projekt Hund pilFöreningsmö
Möte den 11/
Möte den 19/
Möte den 22/
Möte den 19/
Möte den 24/
Möte den 5/6
Möte den 22/
Möte den 26/
Möte den 6/3
Möte den 11/
Möte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4