img
Bo­teå­byg­dens
BYAVAKT
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kan du läsa om Boteåbygdens Byavakt.
Vi vill hålla Boteå tryggt och fritt från tjuvar och andra missdådare.
I menyn till höger hittar du fortlöpande rapporter om vårt arbete.

BOTEÅ BYAVAKT ÅRSMÖ­TE 2012
Välj artikel:
Start­si­dan
Pro­to­koll: Årsmö­te 2015
Rapport: Årsmö­te 2014
Pro­to­koll: Årsmö­te 2014
Pro­to­koll: Årsmö­te 2013
Pro­to­koll: Årsmö­te 2012
Se­mes­ter­ser­vice
I pressen
Rapporter mm:
(Senaste överst)
Chauffö­rer ef­ter­ly­ses
Byavakt i TV4
Positivt möte
Rapport 13 okt 2015
Mötet 12/8 2015
Utskick 2015
Rapport 23/9 2014
Rapport 11/2 2014
Rapport 18/12 2013
Rapport 5/12 2013
Rapport 9/11 2013
Rapport 29/10 2013
Rapport 29/4 2013
Rapport 30/3 2013
Rapport 2/3 2013
Rapport 27/12 2012
Rapport 27/9 2012
Rapport 27/5 2012
Rapport 14/4 2012
Rapport 10/1 2012
Rapport mm dec 2011
Utökad be­vak­ning (okt 2011)
Rapport sept/okt
Tjuv­fis­ke 8/8
Rapport juni 2011
Tjuv­fis­ke 2/6
Rapport maj 2011
Rapport april 2011
Rapport mars 2011
(2013-01-01)  
Sunnersta Folkets Hus den 5 februari 2012

14 deltagare trotsade kylan och infann sig på mötet.

 

§ 1 Lars Blomén öppnade mötet med att framföra en hälsning från polisen Kenneth Bergström och Länskommunikationscentralen, (LKC). De hade uppmärksammat på hemsidan att Boteå Byavakt skulle ha årsmöte och ville framföra att de tycker att Byvakten skött sig förtjänstfullt, speciellt med tanke på att det bara gått ett år sedan starten.

 

§ 2 Kari Gustafsson valdes till ordförande för mötet.

 

§ 3 Märith Löfgren valdes till sekreterare för mötet.

 

§ 4 Medlemmar har dels fått kallelse i brevlådan, anslag har funnits på anslagstavlor och på Handlarn och kallelsen har även funnits infört på http://boteå.se/byavakten/. Mötet ansågs därigenom vara behörigt utlyst.

 

§ 5 Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Bernt Bohlin och Gunilla Edhager.

 

§ 6 Årsberättelsen för 2011 föredrogs och godkändes.

 

§ 7 Den ekonomiska redovisningen diskuterades. Den ideella föreningen har haft inkomster via medlemsavgifter. Utgifter har varit utbetalning för körningar till chaufförer, mobiltelefon samt viss administration. Bokföringsprogram kommer att börja användas för 2012. Trots att många körningar har utförts finns det fortfarande totalt 6 385,90 kvar på 2 olika konton. Detta beror på att flera turer körts helt ideellt från chaufförernas sida.

 

§ 8 Revisorns rapport lästes upp. Kassören beviljades ansvarsfrihet.

 

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.

 

§ 10 Årsavgift för 2012 diskuterades. Mötet beslöt att för 2012 ta ut samma årsavgift som tidigare år: 200 kronor för privatperson. 1 000 kronor för företag, (frivilligt att sponsra, ej direkt fakturering). Vikten av att medlemmarna finns registrerade när de betalat poängterades på mötet. Detta förutsätter att den som betalar in medlemsavgiften via internet kommer ihåg att ange sitt namn.

 

§ 11 Årsavgiften för 2013 kommer att tas upp till beslut vid nästa årsmöte.

 

§ 12 Några motioner hade inte inkommit till årsmötet.

 

§ 13 Till ordförande för Boteå Byavakt valdes Lars Blomén för ett år framåt.

 

§ 14 Styrelsen består av 4 personer varav Andreas Blomén och kassören Roland Claesson sitter kvar i ett år till. Till de 2 övriga styrelseposterna nominerades Bo Asplund, Bernt Bohlin, Gunilla Edhager och Gunnar Sundberg. Efter rösträkning framkom att Bernt Bohlin och Gunilla Edhager valts in i styrelsen.

 

§ 15 Till suppleant nominerades Gunnar Sundberg, Sara Blomén och Bo Asplund. Efter rösträkning framkom att Bo Asplund valts till suppleant för 1 år framåt.

 

§ 16 Till revisorer för 1 år framåt valdes Carl Hansson och Kari Gustafsson.

 

§ 17 Till valberedning inför årsmötet 2013 valdes Sara Blomén, Gunnar Sundberg och Svenerik Eriksson. Sara Blomén valdes till sammankallande.

 

§ 18 På mötet diskuterades rutiner för val av chaufförer. Mötesdeltagarna poängterade att det är viktigt att alla som anmält intresse av att hjälpa till med körningen får möjlighet att göra så. Det stora engagemang som så många visat för detta bör tas tillvara. Under den första perioden har några chaufförer använts flitigare än andra, vilket varit styrelsens val för att komma igång med rundorna och få erfarenhet av tidsåtgång m.m. Planerna inför framtiden är en schemaläggning med längre framförhållning vilket borde innebära att fler chaufförer får köra turer. Den mobiltelefon som används av Byavakten är den kontaktväg in som finns och för det mesta är det någon som svarar. För övrig tid föreslogs att röstbrevlådan aktiveras. För att underlätta medlemsregistrering föreslogs att vikten av namn som meddelande vid internetbetalning skulle informeras om i artikel i Botebladet. Förutom att kontakttelefonen till Boteå Byavakt finns på utskick och på hemsidan föreslogs även att numret skulle finnas på inbetalningskortet. När det gäller övriga styrelseuppdrag som sekreterare och om det ska finnas någon som är speciellt ansvarig för medlemmar/chaufförer så uppdrog mötet till styrelsen att utse dessa funktioner inom sig vid nästa styrelsemöte.

 

§ 19 Kari Gustafsson avslutade mötet.

 

Märith Löfgren    Bernt Bohlin    Gunilla Edhager

 

Sekreterare    Justeringsperson    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
40/1427  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilProtokoll: Å
Anslagstavla pilRapport: Års
Biblioteket pilProtokoll: Å
BotebladetProtokoll: Å
Boteålänka pilProtokoll: Å
Byavakten pilSemesterservi
Om webbplats pilI pressen
Projekt Hund pilChaufförer e
Byavakt i TV4
Positivt möt
Rapport 13 ok
Mötet 12/8 2
Utskick 2015
Rapport 23/9 
Rapport 11/2 
Rapport 18/12
Rapport 5/12 
Rapport 9/11 
Rapport 29/10
Rapport 29/4 
Rapport 30/3 
Rapport 2/3 2
Rapport 27/12
Rapport 27/9 
Rapport 27/5 
Rapport 14/4 
Rapport 10/1 
Rapport mm de
Utökad bevak
Rapport sept/
Tjuvfiske 8/8
Rapport juni 
Tjuvfiske 2/6
Rapport maj 2
Rapport april
Rapport mars