img
Kul­tur­lag­ret:
FOLKLIV OCH FORNFYND
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Artiklar om fornfynd och om hur livet var förr, här i Boteå.

Utdrag ut Boteå kom­mu­nalnämnds pro­to­koll 1896 - 1920
Välj artikel:
In­nehåll
Ar­keo­lo­gis­ka fynd
Boteå k-nämnds protok 1896 - 1920
Boteå och Bått­ra­fi­ken
Bo­teå­byg­dens häs­ta­velsfö­re­ning
BO­TEÅOR­TENS HÄS­TA­VELSFÖ­RE­NING 100 ÅR
Båts­mansvä­sen­det
Den stora skogsb­ran­den 1888
För 100 år sedan fattade kommunalnämnden i Boteå beslut som rörde vår bygd.
Vi tackar Kalle Hansson som bidragit med den här intressanta informationen som visar vilka ärenden som var aktuella kring förra sekelskiftet.

1896

- Ska gårdfarihandeln förbjudas eller på annat sätt inskränkas? Nämnden beslutar efter omröstning att föreslå inskränkningar.

 

1897

- Ansökan om att få tillhandahålla läskedrycker till allmänheten tillstyrks under förutsättning att dryckerna inte förtärs på stället för försäljningen.

 

1898

- En ansökan från Undrom om att få försälja vin och maltdrycker till spisande gäster beviljas.

 

1899

- Missionshuset i Undrom hyrs ut som sjukstuga för kolerasjuka.

 

1900

- Önskemål om minuthandel med brännvin i Undrom avslås.

 

1901

- En ansökan om försäljning av läskedrycker inom Offers område avslås enhälligt.

 

1902

- Vakthållning av våldsam man ska utföras av två män för varje halvdygn med gångled.

- Ölutkörare som har överträtt sina befogenheter med ölförsäljning förbjuds för all framtid att arbeta som ölutkörare.

- Tillsyningsmän utses för att hålla koll på bettlare.

 

1903

- En ansökan om minutförsäljning av brännvin i Offers by avslås.

 

1904

- Kommunalnämnden får en förfrågan från Hushållningssällskapet om de önskar införa undervisning i enklare matlagning i skolköket.

- Beslut tas om vakthållning av en man som hotar grannens hustru och barn.

- Priset på kaffe är 1,05 kronor per kilo.

 

1905

- På fattiggården iordningställs ett rum för våldsamma hjon.

- Auktion efter en avliden lungsjuk förbjuds p.g.a. smittorisk.

 

1906

- Boteå fattigvårdsstyrelse blir medlem i Svenska Fattigvårdsförbundet.

- Priset på kaffe är 0,94 kronor per kilo.

 

1907

- Vid ej giltig frånvaro av kommunalnämndens ledamöter fastställs ett bötesbelopp av två kronor per gång.

- Beslut om dikning av Spångmyran.

- Vid ett olycksfall i arbetet begärs ersättning av arbetsgivaren Björkå AB.

- Fattigvården bekostar en utbildning till skomakare.

 

1908

- Barnmorskan beviljas fria antiseptiska medel.

- Logerna Gryningen och Offers Framtid begär anslag för sin verksamhet.

- Priset på kaffe är 0,80 kronor per kilo.

 

1909

- Förslag att delägarna i Spångmyran ska anlägga en gemensam torvströanläggning.

- Den nyanställda sjuksköterskans lön blir 400 kronor per år samt fritt husrum och vedbrand.

 

1910

- Slagsmål med blodvite och allmän oordning vid danspaviljongen i Sunnersta. För att stävja detta beslutas att förbjuda försäljning av alkoholfria drycker och svagdricka vid danserna.

- Fattiggårdens föreståndare och föreståndarinna får tillsammans en lön av 700 kronor per år samt fri kost, bostad och vedbrand.

- Brandspruta inköps.

 

1911

- Beslut tas om att bygga ett spruthus på norra sidan om vägen, väster om fattiggården mot Sundbergs ägor.

- En ny vandring köps till fattiggården.

- Barnmorskan får kritik för dålig ordning.

- Priset på kaffe är 1,12 kronor per kilo.

 

1912

- Ersättning till kommunalnämndens ordförande för besvär med taxering till skogsaccis. Beslutas att två procent av influtna skogsaccismedel ska tillfalla honom.

- En intagen kvinna på fattigvården är så elak och otidig att föreståndarinnan inte längre kan ha henne kvar. Därför beslutas att flytta henne till den s.k. Nylanderska stugan.

- Förslag att dra vattenledning till fattiggården.

 

1913

- Isoleringslokal för sjuka i difteri ställs i ordning i den s.k. Isbergska gården.

- Priset på kaffe är 1,40 kronor per kilo.

 

1914

- Förslag att sänka nivån i Stöndartjärn.

 

1915

- Inköp av klosett till fattiggården.

- Isolering av familj med hjärnhinneinflammation.

- Inköp av trilla till fattiggården.

- Förbud mot folksamlingar p.g.a. utbruten hjärnhinneinflammation.

- Beslut om inköp av en ny körvandring till torvströfabriken.

- Lista upprättas över ej smittkoppsympade. Dessa uppmanas till vaccination snarast och om detta ej har skett inom tre veckor utgår ett vite av fyra kronor per person.

- Intagen torparhustru med difteri, som isolerats på epidemisjukstugan, hämtas utan tillstånd av maken. Kvinnan ska inom 24 timmar återföras till sjukstugan i Arlum. I annat fall utgår vite av 20 kronor.

 

1916

- Fattiggårdens åbyggnader, lösöre, kreatur och inbärgad gröda försäkras för 40.700 kronor i Brandförsäkringsbolaget Svea.

- Räkning av antalet hundar i kommunen.

- Inköp av barnvagn till fattiggården.

- Fattiggården tecknar fem andelar i Undroms mejeri.

- För hundskatt som ej betalas i tid blir påföljden dubbel skatt. Om den fortfarande ej betalas ska hunden omhändertas för avlivning.

- Personalförteckning och uppgifter för erhållande av sockerkort ska ifyllas.

- Priset på kaffe är 1,45 kronor per kilo.

 

1917

- Fattiggården får elektrisk belysning.

- Westernorrlands länshjälpskommitté vill ha svar på hur arbetslösheten ser ut inom Boteå kommun. Svaret blir att det inte finns någon arbetslöshet inom kommunen.

- Fattiggården säljer en tjur som är oduglig för betäckning.

- Sockerkort för fyra månader lämnas mot kvitto.

- Priset på kaffe är 3,00 kronor per kilo.

 

1918

- Kommitté tillsätts för att komma till en uppgörelse med Björkå AB. Anledningen till tvisten är att bolaget på fattiggårdens skogsmark uppfört en timmerränna för flottning i Tannån samt en flottarstuga på samma mark.

- Beslut tas om att inte utlämna spirituosa till personer som restar i skatt eller pensionsavgifter mer än tre år tillbaka.

- Spanska sjukan härjar och kommunen förbjuder folksamlingar av alla slag fr.o.m. den 5 oktober.

- Kommunen upphäver förbudet mot folksamlingar den 1 december.

 

1919

- Handlaren i Arlum får tillstånd att sälja explosiva varor av första klass.

- Kommunen höjer lönen för sjuksköterskan till 710 kronor för att komma i åtnjutande av landstingets bidrag som man får om lönen är minst 708,13 kronor per år.

- Beslut tas om att dra telefonledning till fattiggården.

 

1920

- Bränslebrist befaras under året.

- Taxeringsnämndens ledamöter får höjda arvoden, 15 kronor per dag och man.

- Barnmorskan och sjuksköterskan beviljas ett dyrtidstillägg av 100 kronor vardera.


 
 
Till sidans topp
71/1687  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
Boteåbor fr pilInnehåll
Byar och byg pilArkeologiska 
Folkliv och  pilBoteå k-näm
Häxprocesse pil
Boteåbygdens
BOTEÅORTENS 
Båtsmansväs
Den stora sko
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN