img
Bo­teå­byg­den:
BYAR & BYGG­NA­DER (bl.a.) I BYGDEN
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Boteå består av fler än 30 byar och överallt runt bygden finns intressanta byggnader.
I den här avdelningen samlar vi artiklar om dem i nutid, med lite tillbakablickar.
Du kan läsa mer om Boteå förr i tiden under fliken "Kulturlagret".

Bio­lo­gisk å­terställ­ning av Björkån: Ett na­tio­nellt vär­de­fullt vat­ten­sys­tem
Välj artikel:
In­nehåll
Bettans kon­fe­rens
Boteås bynamn
Gålsjö bruk
Holms lantbruk
Klock­­hu­set i Skadom
Kom­mun­sam­mans­lag­ning­ar­na
Para hem­bygdsgård
Res­tau­re­ring­en av Björkån
Sånga kyrka
Av: Kerstin Sjögenbo  

 
img
Foto: Åsa Eriksson
Grävmaskinen i verksamhet

Björkån sträcker sig över 40 km, från Bredtjärn uppströms Backsjön ner till mynningen i Ångermanälven. Björkån är utpekad som ett nationellt värdefullt vattensystem.

 

Under senare delen av 1800-talet byggdes här en vattensåg och ett träsliperi för tillverkning av pappersmassa. Träsliperiet var ångdrivet. Vattenkraften räckte till för två slipstenar och sex pappersmaskiner. Det var det första träsliperiet i hela Norrland. Allt virke till fabriken och sågen flottades på Björkån. Det som inte sågades gick vidare ut till älven.

 

Våren 1919 kom vårfloden med häftiga regn. Vattnet steg i Björkån, flottningsdammarna efter Björkådalen sprängdes och vattnet växte med våldsam kraft. Vårfloden tog med sig allt i sin väg. Träsliperiet följde med ut i Ångermanälven. Ingen människa kom till skada utan alla hann sätta sig i säkerhet.

 

Flottning var under tidigare århundraden en förutsättning för att timmer skulle kunna transporteras från avverkningstrakt till förädlingsverk. För att öka timrets framkomlighet i vattendraget så rensades och förbättrades flottlederna. Stora stenar togs bort, bottnen jämnades ut och grövre stenmaterial schaktades upp på stränderna. Ledernas sträckning rätades även ut. Det minskade vattendragens mångformighet med en växlande bottenstruktur av forsar och höljor (fördjupning och utvidgning i vattendrag) samt meandring (flodslingor med kraftig krökning) genom landskapet. Vattendragen blev mer kanallika med snabbt strömmande sträckor och släta bottnar.

 

I dag är Björkån hårt påverkad av de kraftiga rensningar som genomfördes i samband med flottningen av timmer. Det har gjort bottnarna kala och utan strukturer. Framför allt gjordes vattendraget smalare, vilket gör vattendraget känsligt för höga flöden.


 
img
Foto: Maria Danvind
En tidigare tilltäppt sidofåra nedanför Ormberget.

 

Sedan flera år pågår ett arbete med att återställa Björkån. Det är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Sollefteå kommun. När man nu lägger tillbaka de tidigare uppschaktade stenarna i ån med hjälp av grävmaskiner så breddar man samtidigt vattendraget där de naturliga förutsättningarna medger detta. Björkån har på en sträcka breddats från cirka 10 meter och är nu närmare 40 meter bred. Ån har återfått sin ursprungliga bredd. Det kan upplevas som att ån blivit "stökigare" och mer svårtillgänglig efter arbetet. Men det gör att vattendraget kan ta emot höga vattenflöden utan att det blir översvämning i de nedre delarna.

 

Flera århundraden av flottledsrensning har lett till att många livsmiljöer och vandringsleder för fisk har förstörts. Nästan varje skogsvattendrag i mellersta och norra Sverige har påverkats. Det återställer man nu i Björkån genom att skapa fler områden där fisk kan leka. Naturgrus kommer att placeras ut i ån vilket kommer att ge en arealökning för laxfiskar som öring, lax och harr men även för lake, stensimpa och elritsa.

 

Vattensystemet har kalkats regelbundet sedan 1987 och vattenkvalitén är i dag relativt god. Här finns flodpärlmussla och utter.

 

Det är väldigt sällan man kan göra riktigt bra återställningsarbeten i vattendrag då markägare ofta har anpassat sig till det rensade vattendraget. En återställning gör ju att de tappar en viss skogsareal. Men i Björkån har markägarna gett oss fria händer att bredda vattendraget, säger Andreas Karlberg som är projektledare på länsstyrelsen. Det här är något ganska unikt och tyder på ett starkt naturvårds- och fiskeintresse.

 

Tack till Andreas Karlberg, länsstyrelsen, Maria Danvind, Sollefteå kommun och Markus Strömbom.


 
 
Till sidans topp
67/1583  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
Anläggnings pilInnehåll
BotekryssetBettans konfe
Boteå i BilBoteås bynam
BOTEÅ: SpelGålsjö bruk
Boteåbor pilHolms lantbru
BoteåbroschKlockhuset i 
Byar & Byggn pilKommunsammans
Vägbeskrivn pilPara hembygds
Övrigt i oc pilRestaureringe
Sånga kyrka
BOTEWEBBEN